Swith to english

 


 

Rekrutacja

 

 

Transfer

 

Często zadawane pytania dot. udziału w projekcie

 

 


1. Kto może wziąć udział w projekcie?
Uczestnikiem projektu NOWY EKSPERT może być każdy podmiot gospodarczy spełniający kryteria przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa energetycznego, projektowania budowlanego i instalacyjnego lub zarządzania nieruchomościami. Uczestnikiem projektu może być zarówno mikro-, mały, średni, jak i duży przedsiębiorca.

Przedsiębiorcą w rozumieniu tej ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą, która wspiera ich działalność podstawową/statutową (np. fundacje, stowarzyszenia) mogą być uczestnikami naszego projektu pod warunkiem, że udział w projekcie oraz świadczona przez Fundację usługa proinnowacyjna będą dotyczyły działalności gospodarczej (nie statutowej) podmiotu chcącego wziąć udział w projekcie oraz działalność ta będzie prowadzona w zakresie doradztwa energetycznego, projektowania budowlanego i instalacyjnego lub zarządzania nieruchomościami.


2. Ile osób z firmy zgłoszonej do projektu może wziąć udział w transferze technologii?
Transfer know-how dotyczy przedsiębiorstwa, a zatem może w nim uczestniczyć zarówno przedsiębiorca – właściciel/przedstawiciel zarządu, jak i wyznaczony przez właściciela/zarząd pracownik. Ponadto, transfer poszczególnych zagadnień tematycznych może odbywać się z udziałem różnych przedstawicieli przedsiębiorstwa.


3. Gdzie i kiedy odbywają się spotkania związane z procesem transferu technologii?
Transfer pakietu know-how realizowany jest podczas 1-3 dniowych spotkań grupowych lub indywidualnych, prowadzonych oddzielnie dla każdego zagadnienia tematycznego przez imiennie wskazane osoby, tj. konsultantów, trenerów i ekspertów pracujących w projekcie NOWY EKSPERT w formie:

 • ćwiczeń z prezentacją,
 • zajęć warsztatowych, w tym zajęć z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego,
 • konsultacji, przygotowywanych samodzielnie projektów - studiów przypadków własnych, bądź przygotowanych przez konsultanta,
 • wyjazdów studialnych w celu poznania praktycznych realizacji projektów.


4. Czy koszt noclegów i wyżywienia podczas spotkań wyjazdowych w Fundacji Poszanowania Energii w Warszawie lub innych miejscach pokrywane są w ramach projektu?
Nie, koszty noclegów i wyżywienia nie są finansowane w ramach projektu NOWY EKSPERT.
 
 

5. Czy udział w projekcie jest bezpłatny?
Tak. Udział w projekcie NOWY EKSPERT oraz świadczona usługa proinnowacyjna są bezpłatne. Całość kosztów związanych z opracowaniem pakietu know-how i jego transferem do przedsiębiorstw jest finansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.2. „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.”

 

6. Który wzór umowy jest dla mnie właściwy?
Uczestnik projektu, przygotowując do podpisu umowę świadczenia usługi proinnowacyjnej przez Fundację, powinien wybrać wzór umowy odpowiadający formie organizacyjnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. I tak:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wybierają wzór „Umowa NOWY EKSPERT dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą”
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wybierają wzór „Umowa NOWY EKSPERT dla spółki cywilnej”
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki jawnej oraz podmioty posiadające osobowość prawną wybierają wzór „Umowa NOWY EKSPERT dla spółki prawa handlowego lub jawnej”


7. Jak prawidłowo mam przygotować dokumenty rekrutacyjne?
Po wybraniu właściwej umowy - wydrukuj ją w dwóch egzemplarzach, a następnie wypełnij, podpisz i parafuj na każdej stronie. Integralnym elementem umowy są dwa załączniki:

 • Zaświadczenie o udzielenie pomocy de minimis, które należy tylko parafować, nie wypełniając go. Wypełnieniem zaświadczenia zajmie się Biuro Projektu.
 • Oświadczenie o niepozostawaniu przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej, które należy wypełnić i podpisać.

Umowę wraz z załącznikami odeślij do Biura Projektu NOWY EKSPERT na adres:
Fundacja Poszanowania Energii
ul. Świętokrzyska 20, p.9
00-002 Warszawa

 

8. Czy sam wypełniam wzór formularza zaświadczenia o pomocy de minimis?
Nie. Wzór formularza zaświadczenia o pomocy de minimis (załącznik nr 1) wypełnia Biuro Projektu. Wzór zaświadczenia należy tylko parafować, nie wypełniając go.

 

9. Czy sam wypełniam wzór oświadczenia o niepozostawaniu przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej?
Tak. Wzór oświadczenia o niepozostawaniu przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji ekonomicznej (załącznik nr 2) należy samodzielnie wypełnić i podpisać.


10. Co to jest pomoc de minimis?
Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro. Dokonując oceny wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie. Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia. Nie można łączyć jej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla obliczenia wartości pomocy. Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.


11. Czy pomoc de minimis udzielana w ramach projektu NOWY EKSPERT jest dla przedsiębiorcy przychodem i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Dla przedsiębiorcy rozliczającego się z podatku dochodowego zgodnie z zasadami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna), pomoc de minimis udzielana w ramach projektu NOWY EKSPERT w postaci nieodpłatnych usług doradczych proinnowacyjnych jest przychodem z działalności gospodarczej (w myśl art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy).
Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 powoływanej ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Wobec powyższego otrzymana przez przedsiębiorcę pomoc de minimis udzielana w ramach projektu NOWY EKSPERT w postaci nieodpłatnych usług doradczych proinnowacyjnych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dla przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną (spółki prawa handlowego), rozliczającego się z podatku dochodowego zgodnie z zasadami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomoc de minimis udzielana w ramach projektu NOWY EKSPERT w postaci nieodpłatnych usług doradczych proinnowacyjnych nie jest przychodem z działalności gospodarczej (w myśl art. 12 ust. 4 pkt. 14 ustawy) a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.


12. Co to znaczy być przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej?
Być przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej to znaczy być przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu definicji zawartych w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. C 244 z 1.10.2004).

Dla celów wspomnianych wyżej wytycznych, Komisja Europejska uznała przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej.

W konsekwencji, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności uznane za zagrożone w następujących okolicznościach:

 • w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona
  • w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub
 • w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki - jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub
 • niezależnie od rodzaju spółki - jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.


Ponadto, nawet gdy nie zachodzi żadna z ww. okoliczności, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym.


13. Kiedy wydawany jest Certyfikat TRANSFERU KNOW-HOW?
Certyfikat TRANSFERU KNOW-HOW wydawany jest po zakończeniu procesu transferu pakietu know-how. Certyfikat ten potwierdza dokonanie transferu know-how z dokładnym wyszczególnieniem jego zakresu tematycznego.


14. Kiedy i w jakim przypadku jest wydawany certyfikat NOWY EKSPERT?
Certyfikat NOWY EKSPERT wydawany jest po etapie weryfikacji efektów transferu, która ma miejsce w 2 do 6 miesięcy od zakończenia realizacji usługi transferu know-how, w przypadku potwierdzenia wykorzystania pozyskanego know-how w praktyce. Certyfikat NOWY EKSPERT potwierdza zarówno dokonanie transferu know-how, jak i zastosowanie w praktyce pozyskanej wiedzy technologicznej i organizacyjnej oraz rozwój przedsiębiorstwa, dzięki wdrożonym innowacjom.


15. Co dają beneficjentowi uzyskane w projekcie certyfikaty?
W świetle uprawnień, których posiadanie jest wymagane w procesie projektowania budowlanego i instalacyjnego lub zarządzania nieruchomościami, certyfikaty, które otrzymują uczestnicy projektu poświadczają nabycie i wdrożenie know-how w praktyce zawodowej oraz potwierdzają potencjał przedsiębiorcy do rozszerzenia palety świadczonych usług w ramach posiadanych uprawnień. Dla audytorów i doradców energetycznych dokumenty te potwierdzają możliwość świadczenia nowych usług w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

 

1. Czy projekt NOWY EKSPERT jest projektem szkoleniowym?
Projekt Nowy Ekspert nie jest projektem szkoleniowym.

Transfer opracowanego przez Fundację know-how może się częściowo odbyć w formach charakterystycznych dla szkolenia, ale celem transferu jest „wpompowanie” nowych technologii do oferowanych przez przedsiębiorców usług oraz wiedzy technologicznej i organizacyjnej do przedsiębiorstw świadczących te usługi. Dlatego, jak wynika również z umowy transferu, nacisk został położony na konsultacje indywidualne zarówno w pierwszym etapie, jak i w fakultatywnym - drugim etapie transferu.

Pierwszy etap służy wyłącznie przekazaniu pakietu know-how w postaci wiedzy i umiejętności oraz dodatkowych narzędzi, takich jak: poradniki, arkusze kalkulacyjne, pakiety oprogramowania, itp.

W drugim etapie możliwe jest dodatkowo wsparcie procesu wdrożenia know-how u tych przedsiębiorców, którzy zadeklarują taką potrzebę.

Wsparcie polega na udzieleniu przez konsultantów oraz ekspertów Fundacji pomocy w praktycznym wdrożeniu u przedsiębiorcy nowej usługi a następnie pozyskiwania nowych zleceń z rynku. Przykładowo, projektant zajmujący się do tej pory projektowaniem konwencjonalnych budynków lub źródeł energii, dzięki udziałowi w projekcie może rozpocząć świadczenie usług projektowych w zakresie projektowania budynków niskoenergetycznych i odnawialnych źródeł energii. Doradca energetyczny sporządzający świadectwa energetyczne dla budynków mieszkalnych może rozpocząć sporządzanie świadectw dla budynków użyteczności publicznej, itp.


2. Czym transfer technologii (know-how) różni się od szkolenia?
Transfer technologii jest ściśle powiązany z celami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego głównym zadaniem jest wprowadzenie innowacyjnych technologii, w tym know-how w przedsiębiorstwach, w celu wzrostu ich konkurencyjności. Dlatego współpraca z beneficjentem w projekcie NOWY EKSPERT polega z jednej strony na przekazaniu know-how, a z drugiej strony na wsparciu wdrożenia pozyskanej praktycznej wiedzy technologicznej i organizacyjnej oraz umiejętności dla wprowadzenia przez przedsiębiorstwo nowych lub znacząco ulepszonych usług. Proces ten podlega ewaluacji po jego zakończeniu. W programach szkoleniowych realizowanych np. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki chodzi jedynie o przekazanie uczestnikowi szkolenia wiedzy teoretycznej, bez udzielania wsparcia związanego z jej praktycznym wykorzystaniem zawodowym dla wprowadzenia i świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług przez przedsiębiorców.


3. Ile zagadnień tematycznych (paczek) pakietu know-how można transferować do firmy?
Nie ma ograniczenia w liczbie zagadnień tematycznych, które mogą transferowane do danej firmy. Aby jednak ukształtować optymalny z punktu wiedzenia potrzeb przedsiębiorstwa pakiet know-how będący przedmiotem transferu, w początkowej fazie współpracy przeprowadzana jest analiza potrzeb firmy. Poszczególne zakresy tematyczne (paczki) pakietu know-how są na stronie: http://nowyekspert.pl/technologie.aspx

 

4. Czy można otrzymać konsultacje wyłącznie w zakresie metod efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie?
Nie. Konsultacje w zakresie efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie prowadzane są łącznie z wybranymi w drodze analizy potrzeb zagadnieniami technologicznymi i organizacyjnymi pakietu know-how.


5. Jak długo trwa transfer pakietu know-how w projekcie Nowy Ekspert do przedsiębiorstwa?
Czas realizacji usługi różni się w zależności od zestawu zagadnień tematycznych pakietu know-how wybranych do transferu. Średni czas transferu pojedynczego zagadnienia tematycznego to około 2 dni. Jeżeli średniej wielkości pakiet know-how obejmie 3 zagadnienia tematyczne – to cały transfer zajmie 6 spotkań roboczych z konsultantami. Do tego należy doliczyć ewentualne konsultacje z ekspertami Fundacji, na etapie wdrożenia pozyskanego know-how oraz realizacji pierwszych nowych lub poszerzonych usług. Czas trwania transferu dla poszczególnych zagadnień know-how jest podany na stronie: http://nowyekspert.pl/technologie.aspx


6. Jak jest realizowany proces ewaluacji wykorzystania pozyskanego know-how w praktyce zawodowej?
Proces ewaluacji wykorzystania pozyskanego w projekcie know-how jest sprawdzany po zakończeniu projektu za pomocą badania ankietowego w formie dwóch wywiadów – tuż po zakończeniu transferu pakietu know-how oraz drugi raz - w 2 do 6 miesięcy od zakończenia realizacji usługi transferu.


7. Dlaczego nie można udostępniać pakietu know-how pozyskanego w projekcie NOWY EKSPERT innym przedsiębiorstwom oraz podmiotom.
Przygotowany przez Fundację Poszanowania Energii na potrzeby projektu NOWY EKSPERT pakiet praktycznej wiedzy technologicznej i organizacyjnej jest wynikiem doświadczeń oraz wieloletniej działalności Fundacji, stanowi jej własność, nie jest ujawniony do wiadomości publicznej a Fundacja podjęła niezbędne działania w celu zachowania jego poufności. Przekazywanie (transfer) pakietu know-how następuję jedynie do wybranej grupy przedsiębiorców na postawie pisemnej umowy udostępnienia know-how, zawierającej zobowiązanie przedsiębiorcy do zachowania poufności (par. 9 przywołanej umowy).