Swith to english
Technologie

Często zadawane pytania
dot. udziału w projekcie.

Wybierz know-how

Wiedza i narzędzia dotyczące poszczególnych zagadnień zostały zgrupowane jako zestawy know-how przygotowane do transferu u przedsiębiorców. Dla ułatwienia poruszania się między zestawami zostały one podzielone tematycznie między grupy przedsiębiorców, do których skierowany jest projekt: architektów i projektantów, zarządców nieruchomości oraz doradców energetycznych.

zespół

Pakiet know-how*


Know-how transferowany do przedsiębiorcy jest komponowany z pośród ośmiu obszarów tematycznych, wyszczególnionych niżej. Przedsiębiorca wybiera optymalny skład pakietu technologicznego wraz z konsultantem, który przeprowadza indywidualną ocenę potrzeb i rekomenduje, które zestawy tematyczne powinny wejść do transferu.Paczka 1
Systemy zaopatrzenia w energię w nowowznoszonych budynkach


Wybierając tę paczkę zyskasz umiejętność analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania rozwiązań zmierzających do ograniczenia zużycia energii, w tym zastosowania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W zakres przekazywanego know-how wchodzi również oprogramowanie pomocne w analizie zasadności przyjętych rozwiązań. Metodyka określania charakterystyki energetycznej odpowiada Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego i obejmuje metodykę obliczeń i materiały pomocnicze.  więcej


Paczka 2
Ocena stanu ochrony cieplnej budynku


Chcesz rozszerzyć swoje usługi o ocenę izolacyjności termicznej budynku oraz ocenę stanu wilgotnościowego przegród? Wybierz paczkę drugą by zdobyć umiejętność efektywnej pracy z kamerą termowizyjną, miernikiem gęstości strumienia ciepła oraz wilgotnościomierzem a także sporządzania raportów w zakresie pracy z tymi urządzeniami diagnostycznymi. więcej


Paczka 3
Ocena jakości środowiska wewnętrznego i szczelności budynków


Know-how zawarty w tej paczce pozwala na dokonywanie oceny systemów wentylacji w budynkach, pomiaru ich szczelności powietrznej oraz oceny jakości środowiska wewnętrznego. Paczka trzecia to również wiedza i umiejętności z zakresu metod pomiarów i badań systemów wentylacji pod względem ich skuteczności i właściwości energetycznych oraz jakości i parametrów klimatu wewnętrznego pomieszczeń w budynkach.
więcej


Paczka 4
Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach


Wybierając tę paczkę zyskujesz umiejętność oceny opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii w istniejących budynkach, w tym kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, zastosowania biomasy, pomp ciepła, energii wiatrowej i kogeneracji. W zakres przekazywanego know-how wchodzi także oprogramowanie ułatwiające dobieranie odpowiednich wielkości urządzeń, przeprowadzanie analizy ekonomicznej oraz ocenę korzyści ekologicznych. więcej


Paczka 5
Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych


Chcesz projektować budynki niskoenergetyczne i pasywne? A może chcesz adaptować konwencjonalne projekty do standardów niskoenergetycznego lub pasywnego by minimalizować zapotrzebowanie na energię? Paczka piąta to wiedza i umiejętności niezbędne do tych działań. W procesie transferu zdobędziesz umiejętność wyboru rozwiązań na potrzeby projektowania a także wiedzę w zakresie zasad nadzoru inwestorskiego procesu budowlanego oraz narzędzi i metod weryfikacji zakładanego celu. więcej


Paczka 6
Systemy zarządzania energią w budynkach


Wybierając tę paczkę zyskujesz możliwość podniesienia jakości zarządzania nieruchomościami budynkowymi przez wprowadzenie nowych specjalistycznych usług polegających na ocenie komfortu cieplnego, poziomu zużycia energii oraz stanu technicznego budynku. Zdobędziesz także umiejętność sporządzania wstępnego audytu energetycznego oraz biznesplanu w zakresie termomodernizacji budynku. więcej


Paczka 7
Metody oceny wpływu użytkowania budynków na środowisko


By móc świadczyć nowe, specjalistyczne usługi polegające na wykonywaniu charakterystyki środowiskowej budynku z wykorzystaniem oceny ilościowej i jakościowej - wybierz paczkę siódmą! Wiedza zawarta w tej paczce przybliży Ci zagadnienia prawne dotyczące oddziaływania inwestycji budynkowych na środowisko oraz procedury szacowania efektu środowiskowego inwestycji. więcej


Paczka 8
Metody efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie


Niezależnie od tego jaki zakres pakietu know-how wybierzesz, paczka ósma pomoże Ci efektywnie wdrożyć pozyskaną wiedzę technologiczną i organizacyjną w przedsiębiorstwie oraz rozpocząć świadczenie nowych usług. Uzyskasz także wiedzę na temat źródeł i sposobów finansowania rozwoju swojego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem dotacji UE. więcej

*Pakiet nieopatentowanych, praktycznych informacji (wiedzy) technologicznych, powstały jako wynik doświadczenia i badań.