Swith to english
technologie

W tej zakładce znajdują się zagadnienia know-how dedykowane doradcom energetycznym.

Zestawienie pełnego pakietu know-how - patrz: TECHNOLOGIE

Standardowy przebieg transferu pakietu know-how  - patrz: TRANSFER

NowyExpert - Zgłaszam się Tytuł

 

Doradca energetyczny


Dostosuj innowacyjną wiedzę i technologię do swoich potrzeb. Wybierz zagadnienia know-how i stosuj w praktyce zawodowej.


 

Paczka 1
Systemy zaopatrzenia w energię w nowowznoszonych budynkach

Metoda analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania rozwiązań zmierzających do ograniczenia zużycia energii, w tym zastosowania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W skład pakietu wchodzi również oprogramowanie pomocne w analizie zasadności przyjętych rozwiązań. Metodyka określania charakterystyki energetycznej odpowiada Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego i obejmuje metodykę obliczeń i materiały pomocnicze. więcej


Paczka 2
Ocena stanu ochrony cieplnej budynku

Metody pomiarów, badań i oceny elementów budynku - przegród i okien - pod względem ich właściwości energetycznych. Problemy wpływu zawilgocenia przegród budowlanych na ich właściwości cieplne. więcejPaczka 3
Ocena jakości środowiska wewnętrznego i szczelności budynków

Metody pomiarów, badań i oceny systemów wentylacji pod względem ich skuteczności i właściwości energetycznych, a także oceny szczelności, jakości i parametrów klimatu wewnętrznego pomieszczeń w budynkach i budynków. więcejPaczka 4
Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach

Ocena opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach, w tym kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, zastosowania biomasy, pomp ciepła, energii wiatrowej i kogeneracji. Program ułatwiający dobieranie odpowiednich wielkości urządzeń, przeprowadzanie analizy ekonomicznej oraz ocenę korzyści ekologicznych. więcejPaczka 5
Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Określenie rozwiązań technicznych prowadzących do osiągnięcia 50% i 25% zużycia energii końcowej w odniesieniu do standardu zgodnego z aktualnie obowiązującymi wymogami. Wybór rozwiązań na potrzeby projektowania. Nadzór inwestorski procesu budowlanego. Narzędzia i metody weryfikacji osiągnięcia zakładanego celu dla projektów niskooszczędnych i pasywnych. więcej


Paczka 7
Metody oceny wpływu użytkowania budynków na środowisko

Zagadnienia prawne na etapie projektowania dotyczące oddziaływania na środowisko. Opis procedur szacowania efektu środowiskowego inwestycji. Eksploatacyjny ślad środowiskowy obiektu budynków. więcej


Paczka 8
Metody efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie

Ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa na bazie transferu wiedzy technologicznej i organizacyjnej (know-how), wdrożenie i marketing nowych usług Sposoby pozyskania finansowania na rozwój (w tym dotacji UE), zarządzanie ISO 9000 i 14000. Organizacja pracy własnej, obsługa i współpraca z klientem, etyka zawodowa. więcej

Często zadawane pytania

dot. udziału w projekcie.