Swith to english
Paczka 1


Konsultant prowadzący:
dr inż. Adrian Trząski

tel: (22) 50 54 749
e-mail: atrzaski@fpe.org.pl

O konsultancie

 

 

 

 


 • analizę zastosowania alternatywnych źródeł energii w nowowznoszonych budynkach

 

Systemy zaopatrzenia w energię w nowowznoszonych budynkachDla kogo?
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w zakresie projektowania budowlanego i doradztwa energetycznego.

Cel transferu:
Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez przedsiębiorców o sporządzanie analizy techniczno-ekonomicznej w nowowznoszonych budynkach w zakresie:

 • zastosowania skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Tło:
Artykuł 5 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadził obowiązek promowania przez kraje członkowskie UE rozwiązań technicznych zmierzających do poszanowania zasobów, w tym skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obowiązek ten ma być realizowany poprzez włączenie do procesu przygotowania inwestycji analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania wyżej wymienionych rozwiązań.

Zakres:
W skład zakresu tematycznego know-how wchodzi analiza porównawcza systemów zaopatrzenia w energię budynków opierająca się na:

 • liście technologii oraz nośników energii możliwych do zastosowania w rozpatrywanym budynku;
 • zasadach wyboru nośników energii oraz stosowanych technologii obejmującą warunki przyłączenia do sieci, niezawodność i warunki dostaw poszczególnych nośników energii w miejscu lokalizacji budynku;
 • metodzie porównania wybranych rozwiązań pod względem wpływu na środowisko oraz ekonomicznym;
 • jednolitej formie raportu, który będzie wzorem dla projektanta przy prezentacji wyników analizy.

 

Punktem wyjścia dla przeprowadzenia analizy jest sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Tematyka:
Oprócz wiedzy zawartej w poradniku, przedsiębiorca otrzymuje autorski arkusz kalkulacyjny umożliwiający świadczenie usługi polegającej na przeprowadzenie porównania alternatywnych systemów zasilania budynków w energię, zarówno pod względem ekologicznym jak i ekonomicznym. Arkusz pozwala również na wygenerowanie raportu przedstawiającego porównanie wskaźników ekologicznych i ekonomicznych dla poszczególnych technologii.

Czas trwania - 4 dni (w tym jeden dzień fakultatywny)
 

Sposób transferu:
Transfer know-how będzie odbywał się w następujący sposób:

 • dzień 1 obowiązkowo - wykład
 • dzień 2 obowiązkowo - warsztaty z arkuszem oceny
 • dzień 3 fakultatywnie - konsultacje indywidualne
 • dzień 4 obowiązkowo - weryfikacja stopnia przygotowania przedsiębiorcy do świadczenia nowych usług na bazie przekazanego know-how, zakończenie transferu paczki, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego


Czas trwania:
4 dni

Forma transferu:

 • wykład
 • warsztaty
 • konsultacje indywidualne