Swith to english
Paczka 2


Konsultant prowadzący:
mgr inż. Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek

tel: (22) 50 54 738
e-mail: mpopiolek@fpe.org.pl

O konsultancie


 

 

 


 • ocenę izolacyjności termicznej budynku
 • ocenę poprawności wykonanych robót budowlanych
 • ocenę stanu wilgotności budynku

 

 

Ocena stanu ochrony cieplnej budynku


Dla kogo?
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługowa w zakresie doradztwa energetycznego oraz dla właścicieli budynków.

Cel Transferu:
Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez przedsiębiorców o:

 1. ocenę izolacyjności termicznej budynku,
 2. ocenę poprawności wykonywanych robót budowlanych,
 3. ocenę stanu wilgotnościowego przegród,

z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, miernika gęstości strumienia ciepła i wilgotnościomierza.

Tło:
Stan izolacyjności budynku jest podstawowym elementem wpływającym na jego energochłonność, a tym samym na jego jakość, nie tylko energetyczną. Jakość przegród budynku ma bowiem wpływ również na komfort cieplny pomieszczeń, co przekłada się na dobre samopoczucie oraz stan zdrowia mieszkańców.

W praktyce budowlanej zdarzają się nieprawidłowości skutkujące w obniżeniu izolacyjności przegród, odczuwane przez użytkowników budynków, które wymagają szczegółowego umiejscowienia i analizy.

O ogólnej jakości cieplnej przegród decyduje nie tylko ich konstrukcja, ale również stopień ich zawilgocenia. Nadmiernie zawilgocenie powoduje obniżenie własności termoizolacyjnych, dlatego też przy badaniu jakości przegród zewnętrznych należy brać również pod uwagę również ten parametr.

Zakres:
Zakres tematyczny paczki 2 zawiera know-how dotyczący metod pomiarów, badań i oceny elementów budynku (przegród, okien) pod względem ich właściwości energetycznych przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej, wilgotnościomierza i miernika gęstości strumienia ciepła.

Tematyka:
Oprócz wiedzy zawartej w poradniku, w ramach transferu przedsiębiorca zapoznaje się z nowymi usługami przez praktyczną obsługę kamery termowizyjnej, sporządzanie termogramy, zapoznanie się z metodyką wykonywania pomiarów gęstości strumienia ciepła i wilgoci w powietrzu, analizowanie wyników badań i pomiarów i przedstawienie wyników i oceny w zestandaryzowanym raporcie.

Czas trwania - 3 dni (w tym jeden dzień fakultatywny)

Sposób transferu:
Transfer know-how będzie odbywał się w następujący sposób:

 • dzień 1 obowiązkowo – wykład, warsztaty
 • dzień 2 fakultatywnie - konsultacje indywidualne
 • dzień 3 obowiązkowo – weryfikacja stopnia przygotowania przedsiębiorcy do świadczenia nowych usług na bazie przekazanego know-how, zakończenie transferu paczki, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Dodatkowo, na etapie wsparcia wdrożenia pozyskanego know-how w przedsiębiorstwie, istnieje możliwość samodzielnego wykonania badania termograficznego przy asyście eksperta.

Czas trwania:
3 dni

Forma transferu:

 • wykład
 • warsztaty z diagnostyką
 • konsultacje indywidualne