Swith to english
Paczka 3


Konsultant prowadzący:
  dr inż. Szymon Firląg

tel: (22) 50 54 746
e-mail: sfirlag@fpe.org.pl

O konsultancie


 

 


 • ocenę systemów wentylacji mechanicznej i naturalnej budynku
 • wykonanie testów szczelności powietrznej budynku
 • ocenę i klasyfikację jakości środowiska wewnętrznego

 

Ocena jakości środowiska wewnętrznego i szczelności budynków


Dla kogo?

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługowa w zakresie projektowania budowlanego i doradztwa energetycznego.

Cel transferu:
Rozszerzenie oferty przedsiębiorców o nowe, specjalistyczne usługi polegające na:

 1. dokonywaniu oceny systemów wentylacji mechanicznej i naturalnej,
 2. wykonywaniu testów szczelności powietrznej budynków,
 3. dokonywaniu oceny i klasyfikacji jakości środowiska wewnętrznego.


Tło:
Szczelność powietrzna budynku ma bardzo duże znaczenie w przypadku budynków wyposażonych w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Duże nieszczelności w obudowie budynku mogą powodować zwiększenie strat ciepła przez wentylację, pogorszenie jakości środowiska wewnętrznego i zwilgocenie warstw konstrukcyjnych. Podwyższenie szczelności powietrznej budynków jest zalecane w nowych przepisach budowlanych. Źle działająca wentylacja może powodować pogorszenie jakości środowiska wewnętrznego oraz zwiększone zużycie energii.

Zakres:
Zakres tematyczny know-how obejmuje zarówno wiedzę niezbędną do poprawnego projektowania szczelności powietrznej budynków, jak i informacje na temat podstaw prawnych oraz metodyki przeprowadzania pomiarów. Projektanci zostaną zapoznani również z metodami podwyższania szczelności powietrznej budynku oraz rozwiązywaniem trwale szczelnych detali konstrukcyjnych a doradcy energetyczni - z metodyką wykonywania pomiarów szczelności powietrznej budynków oraz sposobami jej podwyższania. Zakres tematyczny obejmuje również informacje na temat wymagań dotyczących jakości środowiska wewnętrznego oraz sposobów jego klasyfikacji.

Tematyka:
Oprócz wiedzy zawartej w poradniku, w ramach transferu przedsiębiorca zapoznaje się ze sposobem świadczenia usługi przez: obsługę drzwi nawiewnych – Blower Door oraz innych urządzeń pomiarowych służących do oceny jakości środowiska wewnętrznego oraz systemów wentylacji. Do urządzeń tych można zaliczyć: rejestratory temperatury i wilgotności, luksometry, anemometry wiatraczkowe i termiczne, sondy CO2, czujniki temperatury promieniowania oraz sondy komfortu do pomiaru stopnia turbulencji.
 

Czas trwania - 3 dni (w tym jeden dzień fakultatywny)
 

Sposoby transferu:
Transfer know-how będzie odbywał się w następujący sposób:

 • dzień 1 obowiązkowo - wykład i warsztaty z diagnostyką
 • dzień 2 fakultatywnie - konsultacje indywidualne
 • dzień 3 obowiązkowo - weryfikacja stopnia przygotowania przedsiębiorcy do świadczenia nowych usług na bazie przekazanego know-how, zakończenie transferu paczki, podpisanie protokołu zdawczo.

 


Czas trwania:
3 dni

Forma transferu:

 • wykład
 • warsztaty z diagnostyką
 • konsultacje indywidualne