Swith to english
Paczka 4


Konsultant prowadzący:
dr inż. Adrian Trząski

tel: (22) 50 54 749
e-mail: atrzaski@fpe.org.pl

O konsultancie  • sporządzanie wstępnego studium wykonalności modernizacji  źródeł energii z wykorzystaniem OZE oraz kogeneracji

 

Wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach


Dla kogo?
Dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w zakresie doradztwa energetycznego  oraz projektowania budowlanego i architektonicznego.

Cel transferu:
Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez przedsiębiorców o sporządzanie wstępnego studium wykonalności modernizacji źródeł energii w istniejących budynkach z uwzględnieniem:

  • skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
  • wykorzystania odnawialnych źródeł energii


Tło:
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, inwestowanie w alternatywne technologie pozyskiwania energii jest koniecznością. Problemem na drodze do realizacji tej polityki jest jednak brak dostatecznej informacji na temat sposobu projektowania i doboru urządzeń, oceny ich efektywności ekonomicznej, czy też efektów ekologicznych. Powszechne jest wśród inwestorów przekonanie, iż odnawialne źródła energii to technologie nieefektywne ekonomicznie. Tymczasem ich efektywność stale wzrasta, natomiast koszty produkcji spadają, co powoduje, iż w wielu sytuacjach, stosowanie systemów alternatywnego pozyskiwania energii jest już dziś uzasadnione ekonomicznie i skutkuje w zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych istniejących budynków.

Zakres:
Zakres tematyczny know-how obejmuje omówienie alternatywnych technologii wytwarzania ciepła, energii elektrycznej, ich zasady działania, schematy instalacji oraz szacunkowe koszty inwestycyjne. Podano wymagania formalne jakie powinny zostać spełnione przy instalacji tego typu systemów oraz porównano systemy pod względem ekonomicznym i ekologicznym.

Tematyka:
Oprócz wiedzy zawartej w poradniku, w ramach transferu know-how przedsiębiorca otrzyma przykłady, przeprowadzonych dla poszczególnych technologii, wstępnych studiów wykonalności (wraz z opisem) wykonanych za pomocą programu RETScreen. Ponadto udostępnione zostaną dane meteorologiczne dla obszaru Polski, w formacie zgodnym z wymaganiami programu RETScreen umożliwiającym jego stosowanie, nieodpłatne, dla warunków polskich. Dzięki opracowanym narzędziom propozycja zastosowania alternatywnych źródeł energii będzie poparta prawidłowo i rzetelnie opracowanym wstępnym studium wykonalności, obejmującym zarówno aspekty ekologiczne jak i ekonomiczne.

Czas trwania - 4 dni (w tym jeden dzień fakultatywny)
 

Sposób transferu:
Transfer know-how będzie odbywał się w następujący sposób:

  • dzień 1 obowiązkowo – wykład
  • dzień 2 obowiązkowo - warsztaty z arkuszem RETScreen
  • dzień 3 fakultatywnie - konsultacje indywidualne
  • dzień 4 obowiązkowo – weryfikacja stopnia przygotowania przedsiębiorcy do świadczenia nowych usług na bazie przekazanego know-how, zakończenie transferu paczki, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

Czas trwania:
4 dni

Forma transferu:

  • wykład
  • warsztaty
  • indywidualne konsultacje