Swith to english
Paczka 7


 

Konsultant prowadzący:
  dr inż. Jerzy Kwiatkowski

tel: (22) 50 54 741
e-mail: jkwiatkowski@fpe.org.pl

O konsultancie

 

 


  • wykonywanie charakterystyki środowiskowej budynku – ocena ilościowa
  • wykonywanie charakterystyki środowiskowej budynku – ocena jakościowa

 

Metody oceny wpływu użytkowania budynków na środowisko


Dla kogo?

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową w zakresie doradztwa energetycznego, projektowania budowlanego, architektonicznego i zarządzania nieruchomościami.

Cel transferu:
Rozszerzenie oferty przedsiębiorców o nowe, specjalistyczne usługi polegające na wykonywaniu charakterystyki środowiskowej budynku z wykorzystaniem oceny ilościowej i jakościowej.

Tło:
Budynki w sposób bezpośredni jak i pośredni oddziaływują na środowisko. Przy wytwarzaniu ciepła potrzebnego do ogrzewania czy też przygotowywania ciepłej wody użytkowej do powietrza, uwalniane są znaczne ilości zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych. W budynkach zużywana jest woda oraz produkowane są odpady. Wskazanym jest zatem ocenianie wpływu obiektów budowlanych na środowisko zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji. Projektanci już na etapie projektowania powinni określać wpływ budynku na środowisko. Audytorzy będą mogli pokazać ewentualne różnice pomiędzy wynikami oceny na etapie projektowania i już po wybudowaniu obiektu, a tym samym ocenić jakość wykonanych prac. Zarządcy budynków, dzięki takim danym, mogą wpływać na mieszkańców w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania budynku na środowisko. Budynki poddawane ocenie środowiskowej i znajdujące się lokale w nich mogą być lepiej eksponowane na rynku nieruchomości.

Zakres:
Stworzona w tym celu metoda oddziaływania budynku na środowisko podzielona została na dwie oceny: ilościową oraz jakościową. Ocena ilościowa polega na porównaniu wartości charakterystycznych parametrów (np. zużycia energii czy wody) budynku ocenianego i budynku referencyjnego. Ocena jakościowa polega na subiektywnej ocenie parametrów budynku mających wpływ zarówno na środowisko zewnętrzne jak i komfort wewnętrzny. Obie metody można stosować do budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Należy jednak pamiętać iż metody te stworzone zostały do standardowych budynków a nie do budynków ze szkła i stali.

Tematyka:
Metoda ta wprowadzona do autorskiego programu komputerowego, pozwala na wykonanie certyfikatu oddziaływania budynku na środowisko. Program wsparty jest poradnikiem z wiedzą merytoryczną z zakresu certyfikacji środowiskowej budynków.
 

Czas trwania - 3 dni (w tym jeden dzień fakultatywny)
 

Sposób transferu:
Transfer know-how będzie odbywał się w następujący sposób:

  • dzień 1 obowiązkowo – wykład z warsztatami
  • dzień 2 fakultatywnie - konsultacje indywidualne
  • dzień 3 obowiązkowo – weryfikacja stopnia przygotowania przedsiębiorcy do świadczenia nowych usług na bazie przekazanego know-how, zakończenie transferu paczki, podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.


Czas trwania:
3 dni

Forma transferu:

  • wykład
  • warsztaty
  • konsultacje indywidualne